باور کن ماه هاست زیباترین جملات را برای امروز کنارمی گذارم؛
اما امشب همه جملات را فراموش کرده ام؛
همینطور بی وزن و بی هوا آمدم بگویم:
«پدرم روزت مبارک»